Kosár

Az Ön kosara üres.

1. BEVEZETÉS
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3. WEBÁRUHÁZ HONLAPJÁNAK LÁTOGATÁSA
4. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
5. WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS
7. HÍRLEVÉL
8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI


1. BEVEZETÉS


Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a KITE Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) webáruházának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.


Az Adatkezelő adatai

Cégnév: KITE Zrt.
Levelezési cím: 4181 Nádudvar Bem József u. 1.
Elektronikus levelezési cím: info@kite.hu
Honlap: www.kite.hu

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • a) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).
 • c) 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 • e) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • f) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 • g) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • h) 2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.).

Az Üzemeltető adatai

Név: KITE Zrt.

Székhely: 4181 Nádudvar, Bem József u.1.

E-mail cím: webshop@kite.hu

Nyilvántartásba bejegyző bíróság/hatóság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vételi szám: 208/2014

Az engedélyező hatóság megnevezése: Nádudvar Város Jegyzője

Az engedélyező hatóság elérhetőségei: 4181 Nádudvar Fő út 11.

Az engedély száma: 6423-4/2016

Adószám: 10668586-2-09

Tárhelyet szolgáltató neve: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tárhelyet szolgáltató székhelye: 4181 Nádudvar, Bem József u.1.

Tárhelyet szolgáltató e-mail címe: webshop@kite.hu


Jelen Tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza: www.webshop.kite.hu

Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://webshop.kite.hu/adatvedelmi_nyilatkozat


Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói, a hírlevélre feliratkozók, regisztrált vásárlók is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai a https://webshop.kite.hu/adatvedelmi_nyilatkozat címen történő közzététellel lépnek hatályba.


2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:


érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


3. WEBÁRUHÁZ HONLAPJÁNAK LÁTOGATÁSA


A honlap látogatás a KITE Zrt. www.webshop.kite.hu honlapjára való kattintással valósul meg.


3.1 Az adatkezelés célja

A www.webshop.kite.hu weblap meglátogatásakor a szerver naplózza a felhasználó tevékenységét. Ezen adatkezelés célja, hogy a honlap látogatása során a KITE Zrt. a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a vásárlói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítse a látogatói adatokat.


3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése1 és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.


3.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe az Adatkezelő www.webshop.kite.hu honlapját látogatók tartoznak.


3.4 A kezelt személyes adatok köre

Azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, geolokáció, illetve a felhasználók keresései.


3.5 Az adatkezelés időtartama

A rögzített adatokat 5 évig őrizzük meg.


3.6 Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.


3.7 Az Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Adatkezelő jelen adatkezeléssel kapcsolatban adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


3.8 Adattovábbítás címzettjei

Adattovábbítás történhet törvényi kötelezettségből, valamint az érintettel fennálló szerződés tárgyából, jellegéből következő együttműködők részére. Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a KITE Zrt -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt látogatói adatokat képesek gyűjteni. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.


A www.webshop.kite.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalaitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.


4. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE2


4.1 Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a www.webshop.kite.hu honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a honlapot látogatók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése.

A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon használt saját cookie, a KITE cookie: elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról.


4.2 Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése3, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése4 és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.


4.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak.


4.4 A kezelt személyes adatok köre

KITE COOKIE: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal, a felhasználó beállításai, utoljára megtekintett termékek, kedvenc termékek, összehasonlításra kiválasztott termékek.


4.5 Az adatkezelés időtartama

KITE COOKIE: törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.


4.6 Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

Google Analytics cookie: A www.webshop.kite.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel sütit. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő sütik a „__ga” cookie. A honlap használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütijeivel együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.


5. WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS


Az Adatkezelő (továbbiakban: üzemeltető) a webáruházat látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy termékeit a honlapján működő webáruházban közvetlenül megvásárolhassák.


5.1 Az adatkezelés célja

Az üzemeltető a webáruház teljes körű használata - különösen termékértékesítésre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a termékek ellenértékének számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése - céljából kezeli az érintettek személyes adatait.


5.2 Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja5 és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az üzemeltető a honlapját látogatónak a honlapján történő regisztrálásával megadottnak tekint.

A regisztráló a neve, telefonszáma, email címe, adószáma megadása után, valamint az üzemeltető honlapján link formájában megjelenő Adatkezelési Tájékoztató - jelölőnégyzet bejelölésével történő - elfogadásával és a „regisztrálok” gomb megnyomásával járul hozzá az adatkezeléshez. A sikeres regisztráció tényéről a regisztráló üzenet formájában kap értesítést. A regisztráció érvényesítése a megadott e-mail címre kiküldött üzenetben található ideiglenes jelszó megadásával végezhető el.

Számla kiállítása esetén az üzemeltető az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja6 alapján kötelező adatkezelést végez a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.) 165. § (1) bekezdése7 szerint.

Számla kiállítása esetén az üzemeltető az Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából végez adatkezelést.

Az adatkezelés jogalapja továbbá az Ektv. 13/A. § (2) és (3) bekezdése.8

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja is, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.


5.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe a webáruház oldalán regisztrált, esetlegesen rendelést feladó, kiszállítást kérő személyek tartoznak.


5.4 A kezelt személyes adatok köre

a) regisztráció

A honlapon történő rendelésre a regisztrációt követően van lehetőség. A regisztráció az alábbi személyes adatokmegadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez szükségesek. A megadott személyes adatok valódiságáért a regisztráló felel.

A név, telefonszám a kapcsolattartáshoz, kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen. Az email cím megadása a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ugyanis a belépéshez szükséges jelszó erre az email címre kerül kiküldésre. A jelszó, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépéshez szükséges. Az itt felsorolt adatok megadása kötelező a regisztrációhoz.

Az adószám megadása nem kötelező, ez a könnyebb beazonosítás miatt szükséges.

b) rendelés, számlázás

A kiválasztott azonosító és jelszó megadásával a regisztráló be tud lépni az üzemeltető rendszerébe és megkezdheti a rendelést.

A rendeléshez és a számlázáshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez nélkülözhetetlenek. A megadott személyes adatok valódiságáért a regisztráló felel. Az érintettek körébe a webáruház oldalán rendelést feladó személyek tartoznak.

Számlázási név és cím a szabályszerű számla kiállításához, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítéséhez szükséges.

c) szállítás

Amennyiben vásárló kiszállítást kér, az alábbi személyes adatok megadása szükséges, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez nélkülözhetetlenek. A megadott személyes adatok valódiságáért a regisztráló felel. Az érintettek körébe a webáruház oldalán kiszállítás kérése esetén a szállítást kérő vásárlók tartoznak.

A szállítási név és cím, választott átvételi pont a kiszállításhoz, a telefonszám a kapcsolattartáshoz, a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetéséhez szükséges.


5.5 Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció törléséig tart. A rendelés során megadott adatok esetében a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli. A regisztráció törlését az érintett bármikor kérheti.


5.6 Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.


5.7 Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.


5.8 Adattovábbítás címzettjei

Adattovábbítás történik törvényi kötelezettségből, valamint az érintettel fennálló szerződés tárgyából, jellegéből következő együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.


6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS


Az Adatkezelő honlapját látogató vásárlók az Adatkezelő termékeivel kapcsolatos észrevételeiket vagy esetlegesen felmerülő problémáikat az ügyfélszolgálaton keresztül eljuttathatják az Adatkezelőnek, az Adatkezelő honlapján lévő ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül.


6.1 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a látogatók - elektronikus úton történő - tájékoztatása, észrevételeik figyelembe vétele, esetlegesen felmerülő problémáik megoldása, hatékonyabb egyeztetése, igényeik maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása, melynek elérése érdekében az Adatkezelő termékeit és minőségirányítási rendszereit a látogatói/vásárlói igények figyelembe vételével és a látogatói/vásárlói észrevételek visszacsatolásával kívánja tökéletesíteni. Továbbá a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.


6.2 Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása továbbá az Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából végez adatkezelést.


6.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe az ügyfélszolgálatot igénybe vevők tartoznak.


6.4 A kezelt személyes adatok köre

Az ügyfélszolgálat az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez szükségesek. A megadott személyes adatok valódiságáért az ügyfélszolgálatot igénybe vevő felel.

 • ügyfél és ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, a hívás dátuma, időpontja: a hangfelvétel a későbbi bizonyíthatósághoz szükséges
 • panaszbejelentés során megadott egyéb személyes adatok:

  írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím; panasz tárgya és tartalma; panasz beérkezés időpontja;

  személyes panasz esetén: partnerkód; név; panasz tárgya és tartalma, panasz bejelentésének időpontja;

  telefonon közölt szóbeli panasz esetén a feljegyzésre kerül: partnerkód; név; telefonszám; panasz tárgya és tartalma; panasz bejelentésének időpontja; hangfelvétel sorszáma; hangfelvétel.

Az adatkezelő alternatív ügyintézési lehetőséget biztosít az érintett részére, abban az esetben, ha nem akarja, hogy hívásáról hangfelvétel készüljön, a telephelyeinken lehetőség van személyes ügyintézésre.


6.5 Az adatkezelés időtartama

Jogszabályi előírások alapján 5 évig kell megőrizni.


6.6 Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.


6.7 Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.


6.8 Adattovábbítás címzettjei

Adattovábbítás történik törvényi kötelezettségből, valamint az érintettel fennálló szerződés tárgyából, jellegéből következő együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.


7. HÍRLEVÉL


Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltet www.webshop.kite.hu honlapján. Az Adatkezelő a honlapját látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, termékeiről vagy a termékeihez kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.


7.1 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a látogatók tájékoztatása - a hírlevélnek a látogatók számára történő eljuttatásával -, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.


7.2 Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja9, a Grt. 6. § (1) bekezdése,10 az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése11 és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a webshopot látogató előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez a látogató a webshop honlapján megjelenő Adatkezelési Tájékoztató - jelölőnégyzet bejelölésével történő - elfogadásával és az ,,Igen, szeretnék hírlevelet kapni az akciókról, újdonságokról” jelölőnégyzet kijelölésével járul hozzá. A látogató ezt követően - a képernyőn - visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.


7.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe a hírlevélre feliratkozó látogatók tartoznak.


7.4 A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név, telefonszám és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, a telefonszám és az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. A rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat. A megadott személyes adatok valódiságáért a hírlevélre feliratkozó felel.


7.5 Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik, de legfeljebb az utolsó kapcsolattartástól számított 5 évig történik.12 Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a honlap lábjegyzetében is lehetőség van a Hírlevélről történő leiratkozásra, továbbá az Adatkezelő jelen dokumentumban megadott elérhetőségein keresztül emailben vagy postai úton.


7.6 Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelőnél erre a feladatra kijelölt személyek.


7.7 Az adattovábbítás címzettjei

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezeléssel összefüggésben.


8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA


Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.

Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.


9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI


9.1 Az Infotv. alapján

a) Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.


b) Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


c) Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.


9.2 A Rendelet alapján

a) A hozzájárulás visszavonása

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő webshop@kite.hu email címére, küldött emailben vagy postai úton az Adatkezelő 4181 Nádudvar Bem József u.1. levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.


b) Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


c) Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


9.3 A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.


9.4 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (felügyeleti hatóságnál) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

Nádudvar, 2018. szeptember 20.
KITE Zrt.


1 Az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése szerint „szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig..”

2 Amennyiben az adott honlapot működtető gazdasági társaság a honlapon nem használ sütiket, úgy a fenti 4. fejezetre vonatkozó rendelkezések nem kell, hogy az Adatkezelési tájékoztató részét képezzék.

3 Az Ehtv. 155. § (4) bekezdése szerint „egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

4 Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése szerint „a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.”

5 Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.”

6 Az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint „személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

7 A Számvtv. 165. § (1) bekezdése szerint „minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.”

8 Az Ektv. 13/A. § (2) bekezdése szerint „a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

9 Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.”

10 A Grt. 6. § (1) bekezdése szerint „ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.”

11 Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése szerint „a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.”

12 A Grt. 6. § (5) bekezdése szerint „a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”

Válogasson AKCIÓS termékeink között

nehogy lemaradjon kihagyhatatlan ajánlatainkról!